سفارش تبلیغ
صبا ویژن

برای فرزندم

از تو یک نقاشی میکشم

           تورا باآن لبخند زیبایت

                        باآن چشمهای معصوم

                                                       و

                                                                پرازآرامشت تجسم میکنم


فقط لبخند توماندگارتر وزیباتر ازمونالیزاست

                  به دنیا کاری ندارم اما

                                                           ماندگارترین اثر در وجود من

                                                    تویی تو